ABOUT


ประวัติบริษัท

            JJGROUP คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักบัญชีมืออาชีพเมื่อ กันยายน 2531 ทีมงานทุกคนเป็นนักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในวิชาชีพบัญชี สำนักงานรับงาน Outsource ด้านบัญชีครบวงจร ปัจจุบันจัดทำบัญชีให้กับบริษัททั้งไทยและเทศมากกว่า 50 บริษัท ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเต็มใจบริการด้วยมิตรไมตรี สำนักงานให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร โดยเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลใจเรื่องภาษีอีกต่อไป


กิจกรรมของเรา

 

 

 

    วันที่ 24 ตุลาคม 2558 ทางบริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้เดินทางไปอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนและปล่อยปูในโครงการอุทยานฯ สีเขียวด้วยพระบารมี และยังร่วมเดินศึกษาธรรมชาติในสวนป่าชายเลนทูลกระหม่อมด้วย 

                     

          วันที่ 5 กันยายน 2561 ทางบริษัท เจ แอนด์  เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพ (Surveillance Visit) ระบบ ISO 9001 : 2015 โดยคุณณภัทร สาริพัน เจ้าหน้าที่จาก URS ซึ่งผลการตรวจไม่พบประเด็นปัญหา และได้ผ่านการประเมินในครั้งนี้

Visitors: 20,103