ABOUT

 

ประวัติบริษัท

            JJGROUP คือทีมงานผู้ให้บริการจัดทำบัญชี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยนักบัญชีมืออาชีพเมื่อ กันยายน 2531 ทีมงานทุกคนเป็นนักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับกระทรวงพาณิชย์ บริหารงานโดยผู้บริหารมืออาชีพที่มีประสบการณ์หลากหลาย ทั้งในวิชาชีพบัญชี สำนักงานรับงาน Outsource ด้านบัญชีครบวงจร ปัจจุบันจัดทำบัญชีให้กับบริษัททั้งไทยและเทศมากกว่า 50 บริษัท ด้วยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ และเต็มใจบริการด้วยมิตรไมตรี สำนักงานให้ความสำคัญกับการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน นำส่งภาษีได้ถูกต้องทันเวลา ลดความเสี่ยงจากภาระภาษีต่างๆ ในการถูกตรวจสอบ เพื่อให้ข้อมูลทางการบัญชี เพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร โดยเป็นข้อมูลที่ใช้ประโยชน์ได้ อีกทั้งผู้ประกอบการไม่ต้องกังวลใจเรื่องภาษีอีกต่อไป

 

    ผู้บริหารบริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัด

   นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา

   การศึกษา 

  • ปริญญาบัญชีมหาบัญฑิต (บช.ม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเอก-การบัญชีทั่วไป 
  • ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5132

   ประวัติการทำงาน

    เริ่มทำงานด้านการสอบบัญชี กับ สำนักงาน Deloitte Thomatsuไชยยศเป็นเวลา3ปี

    เริ่มตั้งแต่ ปี 2522 – 2525หลังจากนั้นได้เข้าทำงานกับบริษัทต่าง ๆ หลายแห่ง ได้แก่

  • รองสมุห์บัญชี ของ โรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
  • ผู้ตรวจสอบภายใน ของบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ การลงทุน
  • สมุห์บัญชี ของ บริษัท เฟดเดอรัล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • สมุห์บัญชี ของ มูลนิธิเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET)
  • ผู้ตรวจสอบภายในของ LOCAL DEVELOPMENT ASSISTANT PROGRAM UNDER CANADIAN EMBASSY
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ แอนด์ เจ คอนซัลแท้นส์ กรุ๊ป จำกัดตั้งแต่ปี 2531 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ แอนด์ เจ ออดิท จำกัด
  • เป็นวิทยากรรับเชิญให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและองค์กรต่างๆเกี่ยวกับเรื่องบัญชีภาษีอากร และการจัดการสำนักงานบัญชี
  • เป็นอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี  

 

 

Visitors: 56,568