Tax Consultancy

บริการวางแผนภาษีอากร แนะนำการวางแผนจัดโครงสร้างการเสียภาษีอากรของบริษัทหรือกลุ่มบริษัท เพื่อให้การเสียภาษีอากรถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

ริการที่ปรึกษาภาษีอากร เป็นบริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากรถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี และประมวลรัษฎากร

บริการ “Tax On Call” เป็นบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาในการดำเนินงานทางภาษีอากร เช่น การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้นผ่านทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต

บริการ “Accounting On job”เป็นบริการตรวจสอบแนะนำการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานทางภาษีอากร ในกรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาผ่านการให้บริการแบบ“Accounting On Call” ได้โดยจะจัดให้พนักงานเข้าไปให้บริการยังสำนักงานของลูกค้า และวางแผนภาษีอากร เพื่อให้ประหยัดภาษีและถูกต้อง 

Contact Form

Visitors: 55,849