Business Registration

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งคณะบุคคล และจดทะเบียนพาณิชย์

จดทะเบียนแก้ไขนิติบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯ

จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินการชำระบัญชี

จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

ขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล คณะบุคคล 

จดเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ต่อกรมสรรพากร

จดเครื่องหมายการค้า

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

ขออนุญาตประกอบกิจการคนต่างด้าว

Contact Form

Visitors: 57,464