Business Registration

- จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด จัดตั้งคณะบุคคล และจดทะเบียนพาณิชย์

- จดทะเบียนแก้ไขนิติบุคคลในเรื่องต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขา เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ เพิ่มทุน ลดทุน ฯ

- จดทะเบียนเลิกบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด และดำเนินการชำระบัญชี

- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ

- ขอมีเลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคล คณะบุคคล

- จดเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ต่อกรมสรรพากร

- จดเครื่องหมายการค้า

- การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

- ขึ้นทะเบียนประกันสังคมนายจ้าง ลูกจ้าง และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ

- ดำเนินการขอยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- ลงประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- ขออนุญาตประกอบกิจการคนต่างด้าว

Contact Form

Visitors: 20,104